Solfedžo

Solfedžo  eesmärk on muusikalise kuulmise, mälu, lauluoskuse, kirjaoskuse ja analüüsivõime arendamine. Need oskused toetavad omakorda nii õpilase üldmuusikalist kui ka pillimänguoskuse arengut. Solfedžo on oma olemuselt justkui muusikaline matemaatika, mille õppes on äärmiselt oluline õppetöö järjepidevus. Õppetöö jooksul analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega õpitavat. Õpitud materjalile järgneb tagasiside andmine. Tagasiside toimub nii hindelisel kujul (viiepallisüsteemis) kui ka kujundava hindamisena suulise või kirjaliku tagasiside näol. Oluline on õpilase individuaalsuse mõistmine, sest õpilased on erinevate võimetega.

Ainekavaga saab tutvuda siin: https://www.muusikakoolid.ee/sites/default/files/EML_Failid/Ainekavad/EML_solfedzo_ainekava_2016_dets.pdf

Õppematerjal iseseisvaks harjutamiseks

http://teoria.com/

https://www.musictheory.net/

https://tarmoj.github.io/komp/index.html

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/solfedzo-2/