Õppetöö

  • Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadest, valdkondlikust arengukavast, Hiiumaa Vallavolikogu ja Hiiumaa Vallavalitsuse õigusaktidest ning sellest põhimäärusest.
  • Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa. Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
  • 1) eelkool 1-2 aastat;
  • 2) põhikool noorem aste 1.- 4. klass;
  • 3) põhikool vanem aste 5.- 7. klass;
  • 4) lisa-aasta(d);
  • 5) täiskasvanuõpe.
  • Õppetöö toimub õpperühmades või individuaalselt.
  • I-III klassis on põhiõppes nädalas 2 pillitundi (individuaaltund) ja 2 solfedžotundi (grupitund) III-VII klassis lisandub muusikalugu (grupitund)

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/oppetoo/